Obchodné podmienky

 • 1. Kontaktné údaje predávajúceho

  Detskyeshop s.r.o.

  Sídlo: Okružní 35a, Brno, 638 00


  IČ: 04345436
  DIČ: CZ 04345436
  Zapísaná: na Krajskom súde v Brne

  Prevádzková doba:

  PO-PIA8.00–16.00 hod.


  Tel.: +421 032 2028908
  E-mail: info@skolske-tasky.sk
 • 2. Informácia
  • Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.
  • Pokiaľ je zákazník platiteľ dane z pridanej hodnoty (firma) a chce nakúpiť tovar bez DPH v režime revers change, prosíme o oznámenie tejto požiadavky vopred v poznámke k objednávke súčasne s uvedením svojho daňového identifikačného čísla. Objednávku prosím zatiaľ nehraďte a vyčkajte na zaslanie nových platobných údajov. Následne vám bude vystavená faktúra na tovar bez DPH.
  • Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu.
  • Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.
 • 3. Doručovanie tovaru
  • Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu dodania. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.
  • Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, odošle predávajúci kupujúcemu s tovarom.
  • Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.
  • Cena a spôsob doručenia (informácie tu)
  • Ak neprevezme kupujúci tovar porušením svojej povinnosti v maximálnych lehotách konkrétnych dopravcov, alebo pri voľbe osobného odberu do 14 dní, je predávajúci oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať.
  • Zákazník je povinný zásielku pred prevzatím skontrolovať, či nie je zjavne poškodená dopravou. V prípade poškodenia je zákazník povinný zásielku nepreberať a vyžiadať si spísanie zápisnice o poškodení zásielky. 
 • 4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy
  • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
  • Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.
  • Odstúpenie kupujúceho od zmluvy a vrátenie tovaru predávajúcemu prebehne v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo predajného dokladu / variabilný symbol faktúry a bankové spojenie.
   Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
  • Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.
  • Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.
  • Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv u tovaru, ktoré bolo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal.
 • 5. Práva a povinnosti z chybného plnenia
  Akosť pri prevzatí
   
  • Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
  • Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.
  • Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
  • Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.
  • Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
  • U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.


  Zákonné práva z vád
   
  • Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
  • V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
   • odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
   • bezplatné odstránenie vady opravou;
   • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
   • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.
  • Podstatné je tiež porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo mala vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
  • U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  • Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
  • Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.
 • 6. Vybavenie reklamácie
  • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Môže tak učiniť písomne ​​alebo elektronicky, musí ale uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
  • Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
  • Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
  • Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.
  • Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
  • Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
  • Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
  • U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.
 • 7. Ochrana osobných údajov
  Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
  Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.
 • 8. Riešenie sporov
  • Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
  • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk
  • Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktorý je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
  • Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Kupujúci sa tiež môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.
  • Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 • 9. Ostatné
  • Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  • Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  • Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.
  • Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.
  • Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.


  Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. 5. 2017.
Ako správne vybrať školskú tašku? Prečítajte si nášho sprievodcu.

Licencované produkty

Aktuálne

21.03.

Skúsili sme: 3 postupy zdobenia veľkonočných vajíčok s deťmi

Veľká noc sa blíži! Chystáte sa tento rok zdobiť vajíčka s deťmi? Ukážeme vám 3 techniky, ktoré možno ešte nepoznáte.

16.02.

Reflexné samolepky, prvky, prívesky a blikačky!

Aby boli vidieť! A to nielen menšie deti, ktoré chodia len s doprovodom, ale aj tie staršie! Tipy na reflexné prvky a iné.

05.12.

Vianočné tvorenie s deťmi

Vyrábate radi? Návody na stromček pre väčšie alebo anjelika pre tie malé. Spríjemnite si čakanie na Ježiška a darčeky.

22.11.

Ako vyrobiť adventný kalendár pre deti?

Vianočné tvorenie s deťmi môže zahŕňať aj ozdobu sáčkov na výrobu adventného kalendára. Ako na to?

MenuX

InformaceX